Fonda statūti

Preambula
Latvijas Sabiedrības veselības fonds veic sabiedrības veselības pētījumus un izstrādā problēmu risinājumus. Fonds veicina izglītības darbinieku, psihologu, sociālo darbinieku, ārstu un medicīnas māsu mūžizglītību.

I. Fonda nosaukums un emblēma
1.1. Fonda nosaukums ir “Latvijas Sabiedrības veselības fonds” , saīsināti – “SVF” (turpmāk tekstā -Fonds).

II. Fonda mērķi
2.1. Fonda mērķi ir:
2.1.1. piedalīties un nākt klajā ar savām iniciatīvām sabiedrības veselības kā fiziskās, garīgās un sociālās labklājības pamata nodrošināšanā.
2.1.2 piedalīties veselības veicināšanas un profilakses programmu īstenošanā.
2.1.3. savos projektos un iniciatīvās sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, draudzēm, izglītības iestādēm.
2.1.4. veicināt sabiedrības iesaistīšanu Pasaules veselības organizāciju un citu starptautisko institūciju projektos(par smēķēšanu, atkarību veidošanos, profilakses izglītību, par ekoloģiski tīru vidi utt.)
2.1.5. veikt koordinētus starpnozaru pētījumus par sabiedrības veselības stāvokli dažādās vecuma grupās, par veselības aprūpes nodrošinājumu valstī un sekmēt pētījumu rezultātu izmantošanu sabiedrības veselības uzlabošanā.
2.1.6. piedalīties un gatavot projektu konkursus sociālās, veselības aprūpes, sabiedrības integrācijas un profilaktiskās izglītības sfērās.
2.1.7. attīstīt programmas par daudzpusīgu integrāciju sabiedrībā indivīdiem ar speciālām vajadzībām, indivīdiem ar ierobežotu attīstības potenciālu, un indivīdiem no atšķirīgām kultūrgrupām.
2.1.8. attīstīt apmaiņas programmas speciālistiem starptautiskā mērogā par sabiedrības veselības aprūpes aktuāliem jautājumiem.
2.1.9. atbalstīt un līdzdarboties ārstu, medicīnas māsu, psihologu un sociālo darbinieku tālākizglītībā, kā arī veicināt viņu dalību starptautiskos pētījumos un izglītības projektos. Sekmēt pētījumu rezultātu izmantošanu sabiedrības veselības uzlabošanā.
2.1.10. veicināt mācību, zinātniskās un sabiedrību izglītojošās literatūras sagatavošanu un izdošanu.
2.1.11. akcentēt ētikas un morāles normu ievērošanu veselības aprūpes sfērā, īpašu uzmanību veltot medicīnas darbinieku un pacientu savstarpējās komunikācijas nozīmīgumam.
2.1.12. sadarbojoties ar augstākajām mācību iestādēm, kurās izglītību iegūst izglītības darbinieki, veidot projektus, kas veicinātu jaunās paaudzes pozitīvu un pareizi orientētu attieksmi pret veselības problēmām kā dzīves kvalitātes un ģimenes labklājības pamatu.
2.1.13. atbalstīt ambulatoro iestāžu labiekārtošanu un veselības pakalpojumu kvalitātes kontroles sistēmas attīstību.
2.1.14. nodrošināt regulāras atskaites, kas informētu sabiedrību par fonda aktivitātēm un darba rezultātiem.

III. Mantas nodošana fondam
3.1. Fonda dibinātāji un ziedotāji nodod fondam naudas līdzekļus, iemaksājot tos fonda bankas kontā.
3.2. Ja fondam tiek nodotas nereģistrējamas kustāmas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.
3.3. Reģistrējamu kustāmo lietu un nekustāmo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai zemesgrāmatā.

IV. Fonda līdzekļu izmantošanas kārtība
4.1. Fonda līdzekļi tiek izmantoti tikai fonda mērķu sasniegšanai.
4.2. Lēmumus par fonda līdzekļu izmantošanu pieņem fonda valde atbilstoši padomes konceptuāliem lēmumiem par līdzekļu izmantošanu.
4.3. Ja fondam nodotās kustāmās vai nekustāmās lietas nav tieši izmantojamas fonda mērķu sasniegšanai un fonda administratīvai darbībai, fonda valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti fondam un izmantoti fonda mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties fonda padomes locekļiem, valdes locekļiem, viceprezidentam, revidentam un darbiniekiem, kā arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

V. Fonda darbības termiņš
5.1. Fonds ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

VI. Fonda mantas sadales kārtība fonda likvidācijas gadījumā
6.1. Lēmumu par fonda darbības izbeigšanu pieņem valde un to apstiprina padome.
6.2. Fonda likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām vai fondiem, kuru mērķi ir radniecīgi fonda mērķiem.
6.3. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai fondam ir nododami līdzekļi, izlemj fonda padome.

VII. Padome
7.1. Padome ir fonda pārvaldes institūcija, kura:
      7.1.1. ievēl fonda revidentu;
      7.1.2. apstiprina fonda valdes veiktos grozījumus fonda statūtos;
      7.1.3. apstiprina fonda ilgtermiņa programmas un galvenos darbības virzienus;
      7.1.4. apstiprina fonda gada pārskatu;
      7.1.5. apstiprina fonda valdes lēmumus par fonda darbības izbeigšanu vai turpināšanu, vai reorganizāciju;
      7.1.6. ievēl un atceļ valdi;
      7.1.7. veic valdes darba uzraudzību;
      7.1.8. veic citus uzdevumus saskaņā ar Statūtiem.
7.2. Padome no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju ar vienkāršu balsu vairākumu.
7.3. Padomes sēdē ir tiesīgi un ir pienākums piedalīties visiem fonda dibinātājiem un fonda dalībniekiem. Padomes sēdi vada fonda padomes priekšsēdētājs, ja padomes locekļi neievēl citu sēdes vadītāju.
7.4. Kārtējo padomes sēdi sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā saskaņā ar fonda valdes lēmumu, vai pēc 1/10 daļas padomes locekļu iniciatīvas.
7.5. Padome ir lemt tiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.
7.6. Ja padome nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota sēde, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo fonda padomes locekļu skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi padomes locekļi.
7.7. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem fonda padomes locekļiem. Lēmums par fonda statūtu grozījumu vai fonda darbības izbeigšanu, turpināšanu un reorganizācijas apstiprināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošiem padomes locekļiem.
7.8. Dibinātāji ievēl un atceļ padomi ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu.
7.9. Padomes darbības termiņš ir pieci gadi.

VIII. Valde
Fonda valde sastāv no vienas personas. 8.2 Valde vada un pārstāv fondu, organizē fonda grāmatvedības uzskaiti, pārvalda fonda mantu un rīkojās ar tā līdzekļiem, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši likumiem un fonda statūtiem. Valde var pieņemt lēmumu par darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju. Šādus lēmumus apstiprina padome. 8.3. Valdi ievēl fonda padome uz pieciem gadiem. Valdes locekļa amata kandidātu pēc saviem ieskatiem var izvirzīt jebkurš padomes loceklis. Valdes locekli var atsaukt padome, ja tam ir svarīgs iemesls. 8.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru nosaka fonda padome.

IX. Izpilddirektors
9.1. Izpilddirektors savas kompetences robežās veic fonda pārvaldi.
9.2. Fonda izpilddirektors organizē fonda ikdienas darbību, atbilstoši fonda padomes un valdes lēmumiem. Izpilddirektoram nav fonda pārstāvniecības tiesības vai citas valdes pilnvaras.
9.3. Izpilddirektoru ievēl fonda padome uz pieciem gadiem. Izpilddirektora amata kandidātu pēc saviem ieskatiem var izvirzīt jebkurš padomes vai valdes loceklis. Izpilddirektoru var atsaukt padome, ja tam ir svarīgs iemesls.
9.4. Izpilddirektors pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru nosaka fonda padome.

X. Revidents
10.1. Fonda finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl padome uz vienu gadu.
10.2. Fonda revidents nevar būt fonda valdes un padomes loceklis.
10.3. Revidents:
      10.3.1. veic fonda mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
      10.3.2. dod atzinumu par fonda budžetu un gada pārskatu;
      10.3.3. izvērtē fonda grāmatvedības un lietvedības darbu.
10.4. Revidents veic revīziju fonda valdes noteiktajos termiņos.
10.5. Padome apstiprina fonda gada pārskatu pēc revidenta atzinuma saņemšanas.
10.6. Fonda finanšu gads atbilst kalendārajam gadam.

XI. Grozījumu izdarīšana statūtos
Valde ir tiesīga ieteikt grozījumus fonda statūtos, ja mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kas ir fonda statūtu pamatā, vai arī tas nepieciešams efektīvākai fonda mērķu sasniegšanai. Fonda statūtu grozījumus apstiprina padome.

Fonda dibinātāji:
Solveiga Miezīte
Olga Gusakova
Juris Cālītis
Māris Baltiņš
Viesturs Šiliņš